EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO - Projekt "Innowacje w MŚP"
UE

airRoxy Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP pt. „Zakup środków trwałych umożliwiających wprowadzenie innowacyjnych kratek z zamykaną żaluzją, a także pozwalających na zwiększenie zdolności produkcyjnych spółki.”

Celem projektu jest zakup maszyn pozwalających na wyprodukowanie kratek wentylacyjnych z zamykaną żaluzją, regulowaną przez użytkownika, a także pozwalających na zwiększenie możliwości produkcyjnych firmy.

Realizacja projektu przyczyni się do implementacji innowacji produktowej na skalę kraju. Realizacja niniejsze inwestycji umożliwi firmie wprowadzenie do oferty nowego produktu o funkcjonalności niewytwarzanej w skali kraju. Projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności spółki. Firma airRoxy samodzielnie projektuje i konstruuje produkty, zatem realizacja projektu podyktowana jest chęcią wdrożenia wyników własnych prac badawczych prowadzonych w ramach działalności spółki i finansowanych ze środków własnym.

Wartość projektu: 1 230 000,00 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 750 000,00 PLN

Planowane efekty:

– wprowadzenie do oferty nowego produktu – kratki wentylacyjnej regulowanej sznurkiem

– umocnienie pozycji Wnioskodawcy, na rynkach, na których prowadzona jest sprzedaż wytwarzanego asortymentu,

– rozwój działalności eksportowej,

– pozyskanie nowego rynku zbytu, jakim jest Argentyna i Kenia

– utrzymanie miejsc pracy mimo obecnej sytuacji gospodarczej kraju,

– stworzenie nowego stanowiska pracy

– wprowadzenie elementów pracy zdalnej

UE
Scroll to Top